N?ng s?n Vi?t và th? tr??ng Trung Qu?c: Kh?ng tranh th? là...d?i

越南農產品和中國市場:不爭取就是...蠢

M?, chau ?u... còn tìm ??n th? tr??ng Trung Qu?c, hu?ng chi Vi?t Nam ? ngay bên c?nh th? tr??ng kh?ng l? ?y, kh?ng bi?t tranh th? là... d?i.

就連美國和歐洲都要發展中國市場,更不用說就在中國這個巨大市場邊上的越南了,不知道去爭取的話就真是...瘋了。


Trong khi ?ó, th? tr??ng Trung Qu?c ?n hàng Vi?t Nam lên t?i hàng ch?c, hàng tr?m nghìn t?n thì ???c coi nh? chuy?n ???ng nhiên, kh?ng m?y ai quan tam. Ch? ??n khi th? tr??ng ?ó g?p tr?c tr?c, kh?ng ti?p t?c ?n hàng, th??ng nhan, n?ng dan kêu g?i gi?i c?u n?ng s?n thì cau chuy?n ? th? tr??ng Trung Qu?c m?i ???c nh?c ??n nhi?u.

而與此同時,中國市場吃進了上萬噸的農產品卻被視為理所當然,沒有人會關注。只有在中國市場遇到問題,不再繼續進口,商人和農民呼吁解救農產品時,中國市場的問題才會被多次提到。

PGS.TS Nguy?n V?n Nam, nguyên Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u Th??ng m?i (B? C?ng th??ng) kh?ng ??nh, ?a d?ng hóa th? tr??ng là nhi?m v? Vi?t Nam ph?i làm, b?i có nh? v?y, hàng hóa Vi?t Nam m?i tránh ???c r?i ro do "b? tr?ng vào m?t gi?".

工商部商貿研究院前院長阮文南博士副教授強調說,市場多樣性是越南必須要做的任務,唯有如此,越南貨物才能規避“雞蛋放在一個籃子里”的危機。

Bên c?nh ?ó, ?a d?ng hóa th? tr??ng ch?ng t? s?n ph?m c?a Vi?t Nam ?? ??t ???c tiêu chu?n cao v? ch?t l??ng, m?u m?, bao bì... mà th? tr??ng nào c?ng ch?p nh?n ???c. Hàng c?a Vi?t Nam có th? vào ???c b?t c? th? tr??ng nào và trình ?? làm hàng c?a doanh nghi?p Vi?t ?? ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a nhi?u lo?i khách hàng t? th?p ??n cao", PGS.TS Nguy?n V?n Nam nh?n xét.

阮文南認為,在規避危機的同時,市場多樣化也證明了越南的產品在質量、規格、包裝等方面達到了很高的標準。越南的貨物可以進入任何一個市場,而且越南企業的生產能力也能滿足由低到高的不同客戶群體的需要。

C?ng theo v? chuyên gia, khi Vi?t Nam ?a d?ng hóa th? tr??ng t?c là ?? m? ???c c?a vào th? tr??ng ?ó, lúc nào c?n là có th? vào ???c, kh?ng ph?i làm l?i t? ??u, xin x?, phê duy?t... ??ng th?i, nó c?ng giúp Vi?t Nam ch?ng l?i nh?ng hành vi c?n tr? c?a th? tr??ng khác.

另一個專家也認為,當越南多樣化市場后,就打開了某個市場的大門,在需要的時候便可進入,不需要重新開始申請。同時,市場多樣化還可以幫助越南抵抗來自某個市場的阻礙。


?i?m cu?i, nh?ng th? tr??ng càng khó tính thì giá c? càng cao dù s? l??ng tiêu th? kh?ng ???c nhi?u. Quan tr?ng nh?t là nó t?o ???ng ?i l?i l?i th?ng thoáng, c?a m? s?n cho hàng Vi?t.

最后一點是,那些要求更嚴苛的市場價格更高,盡管銷售的數量不是很多。更重要的是,市場多樣化為越南貨物創造了一條寬敞的大路和隨時開啟的大門。

B?i v?y, nguyên Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u Th??ng m?i kh?ng ??nh, chúng ta m? c?a ???c nhi?u th? tr??ng r?i thì tùy theo tình hình t?ng k?, t?ng n?m mà t?p trung xu?t kh?u ? ?au, vi?c này do c?ng tác ?i?u hành c?a c? quan qu?n ly.

正因如此,商貿研究院原院長強調,我們打開了多個市場大門后,管理機關就可以根據不同時期和不同年度的實際情況進行調控,調整出口方向。


Tuy nhiên, t? th?c ti?n lau dài, PGS.TS Nguy?n V?n Nam kh?ng ??nh, Vi?t Nam v?n ph?i tham nh?p k?, n?m ch?c th? tr??ng Trung Qu?c vì ?ay là m?t th? tr??ng kh?ng l?, ? g?n Vi?t Nam, yêu c?u kh?ng quá cao và khó tính nh? th? tr??ng khác, l?i mua nhi?u và th??ng xuyên.

然而,從長期實踐角度來看,阮文南強調,越南仍然需要仔細深入和鞏固中國市場,因為這個市場無比巨大且靠近越南。中國市場相對其他市場而言,要求并沒有那么嚴苛和挑剔,更重要的是中國購買得更多且次數更頻繁。

"M?, chau ?u... còn tìm cách ??a hàng vào Trung Qu?c, hu?ng h? Vi?t Nam ? ngay bên c?nh mà kh?ng tranh th? thì v? cùng l?ng phí và r?t... d?i", ?ng nh?n m?nh.

阮文南表示,“就連美國和歐洲都在尋找把貨物送到中國市場,何況越南就在中國邊上,如果不會爭取的話那么就是無比的浪費和非常的...愚蠢”。

Bên c?nh ?ó, v? chuyên gia c?ng ch? ra r?ng, b?y lau nay, th??ng nhan Vi?t Nam ph?n nhi?u m?i ch? bán n?ng s?n cho các t?nh g?n biên gi?i, trong khi Trung Qu?c v?n có nh?ng ??a bàn yêu c?u r?t cao, t??ng ???ng v?i hàng chau ?u nh? Th??ng H?i, B?c Kinh...

與此同時,這位專家也指出,很久以來,越南商人只在中國靠近邊境的幾個省份銷售農產品,而且中國國內仍然有一些地方對農產品的要求極高,如北京、上海的要求相當于歐洲的標準。


Tr??ng h?p c?ng ty n?ng nghi?p c?a T?p ?oàn Hoàng Anh Gia Lai là m?t ví d? ?i?n hình ???c nguyên Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u Th??ng m?i nh?c ??n. Chu?i ???c Hoàng Anh Gia Lai xu?t ?i các th? tr??ng l?n nh? Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Singapore…, nh?ng c?ng ty này v?n xác ??nh Trung Qu?c chi?m 70 - 80% th? ph?n xu?t kh?u c?a t?p ?oàn. Cho ??n nay, chu?i c?a Hoàng Anh Gia Lai tr?ng ??n ?au bán h?t ??n ??y, th?m chí còn kh?ng có ?? mà bán.

嘉萊黃英集團便是被商貿研究院前院長提到的此類農業企業的一個典型。嘉萊黃英公司的香蕉出口到了各大市場如日本、韓國、新加坡等等,但是該公司仍然堅持中國市場占其出口總額的70-80%。直到現在,嘉萊黃英公司的香蕉有多少便賣了多少,甚至有時供不應求。